Gıda sektörü ekseninde pandemi üzerine düşünceler

Photo by engin akyurt on Unsplash

Salgının ve onu izleyen pandeminin değiştirip dönüştürdüğü sektörlerden biri de şüphesiz gıda sektörü. Normalleşmeyle birlikte yavaş yavaş ilişkilerimizi tazelemeye başladığımız mekanlar, artık bize çok daha farklı şeyler vaat etmeye başlayacak gibi duruyor. Her şeyden önce hijyen, kalite ve açık havanın etkili kullanımı(havalandırma) ile ilgili algılar değişiyor.

Peki bu süreçte mekanlara nasıl yaklaşmalı?

İşin başka bir boyutu ise ev aşçısı, ev baristası gibi kavramların aktifleşen kullanımı.

Dönemle ilgili “öngörü(lemeyen)ler” de bu aralar en çok paylaşılan ve tartışılan konular arasında.

--

--

ODTÜ // Instagram: @meltemsahin11 @oncekahvem https://www.meltemsahin.rocks/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store